Interneto tinklapio naudojimosi taisyklės

PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTIS AR REGISTRUOTIS MŪSŲ ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE , ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIAS NAUDOJIMOSI SĄLYGAS (TOLIAU –  TAISYKLĖS). REGISTRUODAMIESI JŪS PATVIRTINATE, KAD SUTINKATE SU ŠIOMIS TAISYKLĖMIS. JEI NESUTINKATE SU ŠIOSE TAISYKLĖSE PATEIKTOMIS NUOSTATOMIS NETURĖTUMĖTE NAUDOTIS INTERNETO SVETAINE  IR (ARBA) PASLAUGOMIS, KURIOS PRIEINAMOS WWW.PINUSAMBER.COM INTERNETO SVETAINĖJE.

Redakcija įsigalioja nuo 2020 07 10

Šiose Taisyklėse įtvirtinamos Interneto svetainės  funkcijos ir paslaugos, kuriomis galite naudotis apsilankę ar apsipirkdami Interneto svetainėje . Šios Taisyklės yra taikomos registruojantis ir naudojantis Interneto svetaine . Rekomenduojame atsispausdinti arba atsisiųsti ir saugoti šių Taisyklių kopiją, kad, prireikus, turėtumėte jose pateikiamą informaciją. Galiojančią Taisyklių versiją visada galite peržiūrėti mūsų tinklalapyje, o norėdami gauti Taisyklių kopiją susisiekti su mumis elektroniniu paštu. Šis dokumentas yra teisiškai įpareigojantis susitarimas tarp jūsų, kaip internetinės svetainės www.pinusamber.com  naudotojo, ir UAB “Livestra”, kaip interneto svetainės www.pinusamber.com valdytojo.

Asmenys, kurie nėra užsiregistravę interneto svetainėje neturės galimybės pasinaudoti tam tikromis mūsų teikiamomis paslaugomis. Tokie asmenys bet kuriuo atveju privalo laikytis šių Taisyklių, privatumo politikos ir kitų sąlygų, nurodytų interneto tinklapyje  bei taikomuose teisės aktuose.

Patvirtindami šias Taisyklės jūs patvirtinate ir garantuojate, kad susipažinote su šiomis Taisyklėmis ir kitomis taikomomis sąlygomis bei susitarimais (jei tokių yra) ir įsipareigojate laikytis šių Taisyklių naudodamiesi Pinusamber.com interneto svetaine.

 1. Sąvokos

1.1.              Toliau nurodytos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos turi tokias reikšmes:

1.1.1.         Paskyra – interneto svetainėje www.pinusamber.com  Kliento sukurta paskyra;

1.1.2.         Paskyros sustabdymas – veiksmai, kuriuos inicijuoja Pinusamber.com savarankiškai arba pagal Pardavėjo pranešimą, kai Klientas pažeidžia šias Taisykles, Privatumo politiką ir kitas sąlygas ir taisykles, pateiktas Interneto svetainėje . Tuo atveju, kai naudojimasis Kliento paskyra yra sustabdytas, Klientui yra apribojama galimybė prisijungti ir naudotis Paslaugomis tol, kol sustabdymas bus panaikintas.

1.1.3.         Klientas arba Jūs – fizinis arba juridinis asmuo, kuris naudojasi Pinusamber.com Interneto svetaine  ir (arba) Paslaugomis;

1.1.4.         Registruotas klientas – Klientas, sukūręs Paskyrą  Pinusamber.com;

1.1.5.         Privatumo politika – politika, reglamentuojanti Jūsų asmens duomenų tvarkymą Pinusamber.com;

1.1.6.         Taisyklės – šios naudojimosi Pinusamber.com interneto tinklapiu  taisyklės ir kurios paskelbtos Interneto svetainėje ;

1.1.7.         Pinusamber.com – UAB „LIVESTRA“, buveinės adresas Vasario 16-osios g. 4A-9, LT-44250 Kaunas, juridinio asmens kodas 305295002,PVM mokėtojo kodas LT100012921210114, Lietuvos Respublika, kuri administruoja Pinusamber.com interneto tinklapį ir parduoda savo produktus;

1.1.8.     Pardavėjas – fizinis ar juridinis asmuo parduodantis savo prekes ir paslaugas Interneto svetainėje  ir su kuriuo Klientas sudaro Pirkimo sutartį.

1.1.9.     Pirkimo sutartis – tarp Kliento ir UAB „Livestra“ arba Pardavėjo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis, kuri viešai skelbiama Interneto svetainėje https://pinusamber.com/lt/t/taisykles.

1.1.10.     Interneto svetainė – interneto svetainė pasiekiama adresu https://pinusamber.com/lt/;

1.1.11.     Norų sąrašas – Interneto svetainėje esančių prekių sąrašas, kurį sudarė ir išsaugojo Registruotas klientas.

1.1.12.     Pirkinių krepšelis – prekių, kurias pasirenka ir nori įsigyti Registruotas klientas, sąrašas.

 1. www.pinusamber.com Paskyra

2.1.              Norėdami gauti ir naudotis tam tikromis Pinusamber.com paslaugomis Jūs turite teisę registruotis Pinusamber.com interneto tinklapyje.

2.2.              Registracija Interneto svetainėje  yra nemokama.

2.3.              Paskyros sukūrimui turite naudoti savo elektroninio pašto adresą. Naudojant vieną elektroninio pašto adresą galite sukurti vieną Paskyrą.

2.4.              Visa informacija, kurią pateikiate sukurdami Pinusamber.com Paskyrą, taip pat informacija pateikta naudojantis Paskyra ar bet kuriuo kitu metu pateikta informacija, turi būti tiksli ir teisinga.

2.5.              Registruodamiesi ir (arba) naudodamiesi Interneto tinklapiu , Jūs patvirtinate ir garantuojate Pinusamber.com ir Pardavėjui, kad Jūsų pateikta informacija ir (arba) duomenys ir (arba) dokumentai yra tikslūs, galiojantys ir bus tokie kol panaikinsite savo Pinusamber.com Paskyrą.

2.6.              Pinusamber.com pasilieka teisę savo nuožiūra atsisakyti leisti jums sukurti Paskyrą, nenurodant jums tokio atsisakymo priežasties.

2.7.              Naudojantis Interneto tinklapiu  neturėtumėte dalintis, perleisti ar kitaip leisti naudotis Jūsų Paskyra jokiems tretiesiems asmenims.  Visa atsakomybė už prisijungimo duomenų saugumą bei konfidencialumą, taip pat už bet kokių veiksmų Paskyroje atlikimą tenka Jums.

2.8.              Jeigu pastebėjote ar įtariate, kad Jūsų prisijungimo duomenys, slaptažodis ar kitos saugumo priemonės buvo prarastos, pavogtos, neteisėtai pasisavintos ar buvo panaudotos bet jūsų žinios, rekomenduojame pasikeisti slaptažodį. Apie bet kokius Pinusamber.com Paskyros, slaptažodžių ar kitų saugumo priemonių pažeidimus, praradimus, ar vagystes turite nedelsiant informuoti Pinusamber.com. Bet koks nepagrįstas delsimas pranešti mums gali turėti įtakos Jūsų Paskyros saugumui, o taip pat sukelti Jums atsakomybę dėl nuostolių atlyginimo atsiradusių naudojantis Jūsų Paskyra.

2.9.              Gavus Jūsų pranešimą dėl šių Taisyklių 2.8 punkte nurodytų aplinkybių buvimą, Pinusamber.com imsis pagrįstų priemonių, kad naudojimasis ir prieiga prie jūsų Paskyros būtų sustabdyta. Pinusamber.com negarantuoja, kad naudojimasis jūsų Paskyra bus sustabdytas nedelsiant ir neatsako už tai, kad naudojimasis Paskyra nebuvo nedelsiant sustabdytas ar užtruko ilgiau, nei galėjote tikėtis.

2.10.           Sutikdami su šiomis Taisyklėmis, patvirtinate ir garantuojate, kad visos Jūsų Paskyroje vykdomos veiklos (įskaitant, bet neapsiribojant, prekių pirkimą, skelbimą, paspaudimus, atitinkamų laukų pažymėjimus, informacijos keitimą, prenumeratas, užsakymų bei mokėjimų pateikimą ir atlikimą taip pat bet kokių kitų veiklų atlikimą) atliekate Jūs.

2.11.           Naudodamiesi Interneto tinklapiu  patvirtinate, kad laikysitės visų taikomų teisės aktų reikalavimų.

2.12.           Sutikdami su šiomis Taisyklėmis Jūs įsipareigojate naudotis Interneto tinklapiu  asmeniniais tikslais. Bet kokie komerciniai veiksmai, įskaitant siūlymus pirkti, nuorodų įkėlimą į kitas interneto svetaines bei kiti su komercine veikla susiję veiksmai Interneto tinklapyje  yra draudžiami.

2.13.           Šios Taisyklės taikomos kartu su Privatumo politika (https://pinusamber.com/lt/t/privatumo-politika) ir Pirkimo sutartimi (pinusamber.com/lt/t/taisykles).

2.14.           Jūs turite teisę bet kada panaikinti savo Paskyrą pateikdami savo prašymą Pinusamber.com. Gavus Jūsų prašymą dėl Paskyros panaikinimo, Jūsų galimybė naudotis Pinusamber.com Paskyra bus laikinai sustabdyta.

2.15.           Jeigu per nustatytą terminą savo Paskyros neatnaujinsite, Jūsų Paskyra bus ištrinta.

2.16.           Po Paskyros panaikinimo (ištrynimo) informacija, kurią Jūs paskelbėte viešai išlieka ir nėra sunaikinama.

2.17.           Pinusamber.com turi teisė bet kada sustabdyti Jūsų teisę naudotis Paskyra arba ją negrįžtamai ištrinti, jeigu Jūs pažeidžiate šias Taisykles ar kitaip neteisėtai naudojate Interneto svetainę ar Pinusamber.com teikiamas paslaugas.

2.18.           Jeigu Jūsų naudojimasis Paskyra buvo sustabdytas, sustabdymo laikotarpiu Jūs negalėsite pirkti Pinusamber.com prekių bei naudotis kitomis paslaugomis.

2.19.           Jeigu pažeidėte šias Taisykles ir Jūsų naudojimasis Paskyra buvo sustabdytas, informaciją apie pažeidimą bei Jūsų Paskyros statusą galite sužinoti kreipdamasis į Pinusamber.com.

 1. Pirkimo procesas

3.1.              Kiekvienas Klientas gali naudotis Interneto svetaine , nepriklausomai nuo to ar jis yra užregistravęs Paskyrą ne. Paskyrai užregistruoti naudotas el. pašto adresas negali būti naudojamas apsiperkant be registracijos. Šiuo atveju būsite paprašyti prisijungti prie savo Paskyros, jei pateiktas el. pašto adresas bus atpažintas, kaip užregistruotas Interneto svetainėje .

3.2.              Pirmasis pirkimo veiksmas registruotiems Klientams yra prisijungimas prie Paskyros.

3.3.              Suradę norimą įsigyti prekę, paspauskite aktyvų lauką „į krepšelį“. Iš ten būsite nukreipti į puslapį, kuriame turėsite įvesti pristatymo ir atsiskaitymo informaciją. Įvedę šią informaciją ir pasirinkę norimą pristatymo būdą, pasirinkite galutinio patvirtinimo mygtuką, kad Jūsų užsakymas būtų užbaigtas.

3.4.              Pateikdami užsakymą Jūs sudarote sutartį su atitinkamu prekės Pardavėju (galiojančią Pirkimo sutarties redakciją rasite čia pinusamber.com/lt/t/taisykles.

3.5.              Po apmokėjimo už užsakytas prekes, Jūsų užsakymas bus perduotas vykdyti Pardavėjams, kurie parduoda Jūsų užsakytas prekes.

3.6.              Apie jūsų užsakymo būseną informuosime Jus elektroniniu paštu ir sms žinute.

 1. Interneto svetainės turinys

4.1.              Interneto tinklapyje pateikiami Pinusamber.com  prekių sąrašai, aprašymai ir vizualizacijos.

4.2.              Produktai gali būti paženklinti amžiaus apribojimais arba skirti tik tam tikro amžiaus asmenims. Užsisakydami prekę, kuriai taikomi su amžiumi susiję apribojimai, jūs patvirtinate, kad esate reikalaujamo minimalaus amžiaus.

 1. 5.                   Pinusamber.com teisės

5.1.              Pinusamber.com turi teisę savo nuožiūra pakeisti, sustabdyti ar atsisakyti kai kurių ar visų Interneto svetainės  funkcijų, taip pat pakeisti elementų išdėstymą Interneto svetainėje  be išankstinio įspėjimo apie pakeitimą.

5.2.              Pinusamber.com turi teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu sustabdyti arba nutraukti Pinusamber.com Interneto svetainės  veikimą be išankstinio įspėjimo. Tokiu atveju, Pardavėjas užbaigs vykdyti visus priimtus ir patvirtintus užsakymus, o pateikti naujų užsakymų per Pinusamber.com elektroninės prekybos svetainę nebebus galima.

5.3.              Pasikeitus paslaugų teikimo sąlygoms (pavyzdžiui, pasikeitus rinkos sąlygoms, teisės aktams ir pan.), Pinusamber.com turi teisę pakeisti paslaugų teikimo apimtį ir/ar būdą, taip pat sustabdyti ir/ar nutraukti jų teikimą. Jei Klientas nesutinka su tokiais pakeitimais, Klientas turėtų toliau nebesinaudoti Pinusamber.com paslaugomis.

5.4.              Jei Klientas bando pakenkti Pinusamber.com darbo stabilumui, saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pinusamber.com turi teisę savo nuožiūra nedelsiant sustabdyti arba panaikinti Kliento prieigos prie Pinusamber.com interneto svetainės galimybę arba panaikinti Kliento Paskyrą be išankstinio pranešimo.

 1. 6.                   Trečiųjų šalių interneto svetainės

6.1.              Interneto svetainėje  gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių pavadinimus, ženklus, prekes ar paslaugas taip pat aktyviosios nuorodos į trečiųjų šalių svetaines ar informaciją. Tokiu nuorodų ar informacijos pateikimas Pinusamber.com nereiškia Pinusamber.com pritarimo, rėmimo ar rekomendacijų naudotis tokių trečiųjų šalių paslaugomis ar informacija.

6.2.              Pinusamber.com neatsako už nuorodose pateiktų trečiųjų šalių interneto svetainių turinį ar nuorodas, esančias tokiose interneto svetainėse, įskaitant žiniasklaidos ar mobiliųjų programų platformas, su kuriomis bendradarbiauja ar kitaip sąveikauja Pinusamber.com. Pinusamber.com neatsako už tokių svetainių ar platformų operatorių veiksmus ar neveikimą. Naudojimasis trečiųjų asmenų interneto svetainėmis ar platformomis yra Jūsų atsakomybė, todėl prieš naudojantis tokių interneto svetainių paslaugomis rekomenduojame susipažinti su joms taikomomis taisyklėmis ir sąlygomis (įskaitant privatumo politiką).

 1. Konfidencialumas

7.1.              Paslaugų teikimo metu Pinusamber.com tvarko Jūsų  asmeninę, konfidencialią ir (arba) nuosavybės informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, jūsų asmens duomenis ir (arba) bet kokią kitą Jūsų pateiktą informaciją ir dokumentus, taip pat informaciją, susijusią su Jūsų ir Pinusamber.com santykiais. Įsipareigojame saugoti Jūsų pateiktą informaciją konfidencialiai ir naudoti tik tokiems tikslams, kurie susiję su paslaugų Jums teikimu. Jūsų pateikta informacija nebus naudojama jokiais kitais tikslais  ar atskleista tretiesiems asmenims, kurie nėra susiję su paslaugų Jums teikimu.

7.2.              Konfidencialumo įsipareigojimas galioja visais atvejais išskyrus tuos atvejus, jeigu būtų susitarta kitaip arba kai atskleisti informaciją Pinusamber.com įpareigoja teisės aktų reikalavimai ir to reikalauja įgaliotos valstybės institucijos arba kai tokia informacija jau yra vieša.

 1. 8.                   Atsakomybės ribojimas

8.1.              Tuo atveju, jeigu pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus Pinusamber.com yra laikoma atsakinga už atitinkamus pažeidimus, Pinusamber.com atsakomybė yra ribojama patirtų tiesioginių nuostolių dydžiu. Tiek, kiek tai neprieštarauja teisės aktams, Pinusamber.com, jos filialai, jos licencijų išdavėjai, tiekėjai ar bet kokios trečiosios šalys, nurodytos Interneto tinklalapyje, neprisiima atsakomybės už bet kokius atsitiktinius, netiesioginius, baudžiamuosius ir kitokius nuostolius, prarastą pelną arba žalą, atsiradusią dėl prarastų duomenų arba verslo nutraukimo dėl Interneto tinklapio, Pinusamber.com sistemų, informacijos, paslaugų ar turinio naudojimo ar nepasinaudojimo garantija, sutartimi, deliktu ar bet kuria kita teisine nepaisant to ar  Pinusamber.com yra informuojamas apie tokios žalos atsiradimą. Kiek tai neprieštarauja teisės aktų reikalavimams, šiose Taisyklėse numatytos teisinės apsaugos priemonės yra išimtinės ir taikomos tiek, kiek tai aiškiai nurodyti šiose Taisyklėse

 1. 9.                Intelektinė nuosavybė

9.1.           Tinklalapio turinys, t.y. tekstas, grafika, vaizdai, prekių ženklai, paslaugų ženklai, logotipai ir kitos medžiagos, yra saugomi autorių teisių ir kitų  Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos teisės aktų ir priklauso Pinusamber.com. Neteisėtas tokio turinio naudojimas gali pažeisti autorių, prekės ženklų savininkų bei kitas įstatymų saugomas teises. Naudodamiesi Interneto tinklapiu  Jūs neturi teisės parduoti, keisti, dauginti, rodyti, viešai atlikti, platinti, kurti išvestinius kūrinius ar kitaip naudoti Interneto tinklapio turinio bet kokiu būdu bet kokiu viešuoju ar komerciniu tikslu. Draudžiama naudoti Interneto svetainės turinį bet kurioje kitoje svetainėje ar tinkle esančioje kompiuterinėje aplinkoje bet kokiam tikslui.

9.2.           Sutikdami su šiomis Taisyklėmis Jūs patvirtinate, kad Jums yra žinoma, kad Pinusamber.com turi išimtines teises į Pinusamber.com prekių ženklus. Jūs neturite teisės naudoti Pinusamber.com prekės ženklo jokiam produktui, paslaugai, domenui ar įmonės pavadinimo daliai, taip pat atlikti bet kokių  veiksmų, kurie prieštarauja Pinusamber.com išimtinėms teisėms, išskyrus, jeigu tokią teisę Jums suteikė Pinusamber.com ir tik tokia apimtimi, kiek tai nurodyta išankstiniame Pinusamber.com sutikime. Šiomis Taisyklėmis Jums nėra suteikiamos jokios kitos teisės išskyrus tiek, kiek tai yra reikalinga sukuriant Pinusamber.com Paskyrą ir naudojantis Interneto tinklapiu . Šiomis taisyklėmis Jūs įsipareigojate nesiimti jokių veiksmų, kuriais būtų ištrinami ar naikinami Pinusamber.com pranešimai, kurie yra paskelbti viešai Interneto tinklapyje , įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimus apie intelektinės nuosavybės teises.

 1. 10.                Skundai

10.1.           Jei turite nusiskundimų dėl Pinusamber.com ar konkrečių paslaugų, turite teisę pateikti skundą kreipiantis į mūsų klientų aptarnavimo centrą. Tinkamas skundo pateikimas mums padeda atskirti jį nuo bendrinių užklausų ir greičiau sureaguoti, todėl pateikdami skundą nurodykite kokių veiksmų atlikimo Jūsų atžvilgiu pageidaujate.

 1. 11.                Kita

11.1.           Taikoma teisė. Šioms Naudojimosi taisyklėms, privatumo politikai, pirkimo – pardavimo sutarčiai taip pat kitiems dokumentams (jei tokių yra) taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Bet kokie nesutarimai kylantis iš šių Taisyklių, privatumo politikos, pirkimo – pardavimo sutarties bei kitų taikomų dokumentų, bus sprendžiami pirkimo pardavimo sutartyje nustatyta tvarka.

11.2.           Galiojimas. Šios Taisyklės galioja Jums naudojantis Interneto tinklapiu . Jums bus taikoma ta Taisyklių versija, kuri galios paslaugų Jums teikimo metu.

11.3.           Pakeitimai. Šios Taisyklės ir kitos sąlygos gali būti keičiamos. Informacija apie pakeitimus skelbiama viešai Pinusamber.com Interneto svetainėje . Tuo atveju, jeigu nesutinkate su pakeitimais, Jūs turite teisę nutraukti sutartį su Pinusamber.com.

11.4.           Negaliojimas. Jei bet kuri šių Naudojimosi taisyklių nuostatų bet kuriame teisme arba teisinėje institucijoje yra pripažįstama kaip negaliojanti, neįvykdoma arba neteisėta, likusios nuostatos lieka galioti. Nuostata pripažinta negaliojanti turi būti pakeista siekiant užtikrinti, kad ji būtų galiojanti,  vykdytina ir teisėta.

11.5.           Vykdymas. Šios Taisyklės turi būti vykdomos Jūsų ir Pinusamber.com. Jokia kita šalis nėra įpareigota vykdyti šių Taisyklių.

 

Loading quick view